O nama Predmet poslovanja

 • štiti, brani i promiče opće interese trgovine u cjelini
 • potiče razvoj ljudskih resursa u trgovini
 • izrađuje kodeks dobre trgovinske prakse baziran na profesionalnosti, solidarnosti i lojalnoj konkurenciji svih članica, a sukladno kodeksima razvijenih svjetskih trgovinskih sustava
 • promiče profesionalnost i dosljednost primjene općih trgovinskih načel
 • promiče javno i transparentno poslovanje svojih članica, što podrazumijeva dosljednu objavu financijskih izvješća u skladu s revizijskim i računovodstvenim standardima
 • promiče opću trgovinsku kulturu
 • uspostavlja međunarodne odnose i jača ugled trgovine u zemlji i inozemstvu
 • usklađuje stajališta svojih članica o pitanjima značajnim za njihovu dobrobit, sigurno i stabilno poslovanje, te zaštitu interesa njihovih osnivača i poslovnih partnera
 • promiče i brani usklađena stajališta svojih članica kod tijela državne vlasti i međunarodnih tijela, kako na zakonodavnoj tako i na operativnoj razini
 • pomaže članicama u organizacijskim, edukativnim (promicanje novih tehnika i mjera) i stručnim pitanjima održavanjem konferencija, savjetovanja, seminara i pronalaženjem konzultanata i eksperata
 • uspostavlja, za potrebe članica, međunarodne veze i suradnju
 • potiče razvoj i unapređenje rada svojih članica
 • inicira zajedničke programe od interesa za struku te objedinjuje i koordinira rad na zajedničkim programima
 • surađuje sa znanstvenim i stručnim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu u cilju razvoja i unapređenja trgovačke struke